Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC