Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC