Thành phố Hòa Bình mãi khắc sâu mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC