Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo đúng Quy định số 04-QĐ/TW, của Ban Bí thư

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC