Diễn tập vận hành cơ chế điều hành khẩn cấp xả lũ hồ Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC