Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC